สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  ประภาศิริสุลี
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ชั้นศิริ
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกัลยกร  แซ่แต้
2. เด็กชายธนภัทร  ทาทอง
3. เด็กหญิงวนิษา  สารจิตตาภาพ
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
3. นางสาววณิชา  อาแพงพันธ์
 
1. นางสาวบุญเจือ  ทรัพย์ทวีผลบุญ
2. นางสำอาง  ลีลาภิรมย์ชัย
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.5 เงิน 9 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์