สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายธนกฤต  ชอบการไร่
2. เด็กหญิงนิภาพร  เกณฑ์ขุนทด
3. เด็กชายปฐวี  จันทร์ศรี
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายสมบูรณ์  อุ่นประชา
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง 4 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายชัยมงคล  ทาตุ๊
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางสาวสาวิตรี  นันทสอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพานทอง 1. นายกษิดิ์เดช  แสงกุศล
2. นายกอบชัย  วรเพียน
3. นางสาวขวัญแก้ว  พระโกฏ
4. นางสาวชุลีพร  ชื่นวิริยกุล
5. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมบัติ
6. นายดนุพล  สุขอยู่
7. นางสาวนัจนันท์  ไตรพล
8. นางสาวนุชรี  ตรวจนอก
9. นายพิริยา  คู่คิด
10. นายมนัสวี  ขุนเที่ยง
11. นางสาวมะลิวรรณ  จันโท
12. นางสาววรกมล  เทศสวัสดิ์
13. นายวรากร  ก้อนวิมล
14. นายวิษณุสรรค์  สีหะวงษ์
15. นายวุฒินันท์  อุสาหะ
16. นายสุเมธ  พรมทอง
17. นางสาวอภิรดี  ลุ้งแก้ว
18. นายอรรถวิท  นักเคน
19. นายเจตนิพัทธ์  ด่านกุมภา
20. นางสาวโสภิต  ทูคำมี
 
1. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
4. นางสุกานดา  แก้วลอย
5. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงณรัชฎา  ตรีวงศ์รักมิตร
2. เด็กชายอรุณ  กรีวัชรินทร์
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง 5 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายธนพงษ์  ชื่นวิริยกุล
2. เด็กชายพิสุทธิ์  วัดเข้าหลาม
3. เด็กชายลักคพล  ธุระทำ
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนพานทอง 1. นายฉัตรภาณุกร  วงษา
2. นางสาวชญาทัช  พรคำแก้ว
3. นายชาคริต  เปรมศรี
4. นายณัฐกรณ์  บุญลาภ
5. นายทศพล  ทองคำอ่อน
6. นายธีรพงษ์  วิริยะประกอบ
7. นายธีรยุทธ  จันทงาม
8. นายปกรณ์  แหม่มเชย
9. นายปยุต  สายทอง
10. นายพีระพงษ์  พรมชาติ
11. นางสาวภัทรศรี  ทองแย้ม
12. นายภาณุพงศ์  บุญรอด
13. นายมนัสวี  อรอ่อน
14. นายยุรนันท์  เขียวแจ่ม
15. นางสาวราชาวดี  ศรีดิษฐ์
16. นายวัฒนา  สุวรรณ์วัฒนะ
17. นายวีระพล  ดอนมะเดื่อ
18. นางสาวสุนิษา  ธนบุรี
19. นายสุเทพ  คำสิน
20. นางสาวเบญจวรรณ  มัติพงษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  บุญรอต
2. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นายสราวุธ  จุมจันทร์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวฉัตรติยา  ประดิษฐธรรม
2. นางสาวดอกคูณ  สิงทอง
3. นางสาวสุดาพร  สาแก้ว
 
1. นางพรทิมา  ยิ่งยง
2. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวมณฑาทิพย์  จตุรพรเจริญยิ่ง
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  แสงสันติสกุล
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  ประภาศิริสุลี
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ชั้นศิริ
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกัลยกร  แซ่แต้
2. เด็กชายธนภัทร  ทาทอง
3. เด็กหญิงวนิษา  สารจิตตาภาพ
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
3. นางสาววณิชา  อาแพงพันธ์
 
1. นางสาวบุญเจือ  ทรัพย์ทวีผลบุญ
2. นางสำอาง  ลีลาภิรมย์ชัย
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.5 เงิน 9 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 10 โรงเรียนพานทอง 1. นายคมสันต์  บรรเลิง
2. นายณัฐพล  ทุดปอ
3. นางสาวภัทราวดี  แสนยศ
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวมนทิตา  สิริธาราริน
2. นางสาวสิริยา  พุทธิพิพัฒน์ขจร
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นางวิลาวรรณ  เนื่องจำนงค์