สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐพริศ  โรจนวิไลกุล
2. เด็กหญิงพรรณกร  เตชะพิเชฐวนิช
 
1. นางรดากานต์  กาญจนวิสิษฐผล
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายกิตติชัย  จารย์พรมมา
2. นางสาวชลนิภา  เชื้อแถว
3. นายณัฐพล  นภาศัย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เกลาเกลี้ยง
2. นายพจนวัฒน์  จารย์พรมมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชัญญา  ดามีศักดิ์
2. นางสาวณัฐมล  สุริวงค์ชมภู
3. นางสาวศศิประภา  เทียนทอง
4. นางสาวศิริญญา  กาญจนพันธุ์
5. นางสาวเจนจิรา  วิจิตร
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนพล  ประดิษฐ์ธรรม
2. นางสาวธัญชนก  กิจทรัพย์ทวีกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  เจริญเตีย
2. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกุลนันทน์  จันทะปา
2. นางสาวชนิกานต์  ขยันคิด
3. นางสาวชาลิสา  อ่อนลมูล
4. นางสาวชุติพันธุ์  ทองแม้น
5. นางสาวนันทิยา  คำนุช
6. นางสาวพรสวรรค์  จันทะปา
7. นางสาวมินทรา  นาคอ่อน
8. นางสาววนัชพร  สวัสดี
9. นางสาวเมธาวี  นุชปาน
10. นางสาวแพรพลอย  ราชกรม
 
1. นางสาวนัฎฐิวรรษา  สิริปฐมภูษิต
2. นางพรรณี  บัวระพา
3. นางรวีวรรณ  นุชปาน
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวปิยะนารถ  จอมผล
 
1. นายชาลี  สดใส
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรมคำบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.1 ทอง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายชนินทร์   เมืองทอง
2. นายชัพวิชญ์   ไพบูลย์กิจ
3. นางสาวณัฏฐณิชา   มาดี
4. นายปิยวรรธ   คำน้อย
5. นางสาวพิมผกา   ถาวรกิจ
6. นายภัทรพงษ์   สมพร
7. นางสาววรนิษฐา   โกมลพิสิฐ
8. นางสาวสิริมาดา   กรรมารวนิช
9. นางสาวหัตทยา   หนูอิ่ม
10. นายอนุชา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
3. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
9 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัชนากานต์   สมบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชญากัญญ์  สุขบท
 
1. นางชุติมา  เจริญวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนาตาเล   นพพล เกสซี่
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงซูหยู  แซ่หวง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวซินหยู  เจียง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. เด็กหญิงคาเร็น  อิกูจิ
 
1. MissKaori  Morii
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวิชัย  มีจอ
2. เด็กชายอนันตชัย  พิพัฒน์พงศา
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ไชย
2. นางสาวปิติมน  วิยะรันดร์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายชาคริต  จีระสุพงษ์
 
1. นายวัชรพงศ์  วงเวียน