สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายธนิตศักดิ์  ชูวิทย์ตรัยเมธา
 
1. นายสมพงษ์  สนุทรสุข
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 8 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงถิรพร  ธนูทอง
2. เด็กหญิงนิพาพร  ธนูทอง
3. เด็กหญิงพลอยกมล  ใยคำ
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวอัมไพ   บุญมี