สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐพริศ  โรจนวิไลกุล
2. เด็กหญิงพรรณกร  เตชะพิเชฐวนิช
 
1. นางรดากานต์  กาญจนวิสิษฐผล
 
2 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัชนากานต์   สมบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชญากัญญ์  สุขบท
 
1. นางชุติมา  เจริญวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวิชัย  มีจอ
2. เด็กชายอนันตชัย  พิพัฒน์พงศา
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ไชย
2. นางสาวปิติมน  วิยะรันดร์