สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ลิมปวัฒนะ
2. นายวันทา  กำลัง
3. เด็กชายสิทธิชัย  เทพเดช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติคุณ  เสมอภาค
2. นางสาวขนิษฐา  ม่วงปลอด
3. นายปิยวัช  สุขสำราญ
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายวันชัย  หงษา
2. นายสหรัฐ  ขะยูง
3. นายสิทธิชัย  ถากงตา
4. นายสุริยา  เนตรพิภพ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. นายศรัณย์  คงเจริญ
 
1. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์ยิ่ง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนวินท์  โมรา
2. เด็กชายศรายุธ  เนตรพิภพ
3. นายศิวกร  รอดภิรมย์
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายปรวัฒน์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายอภิชิต  คำโพล้ง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาวิลาศ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  บัวจิ๋ว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ชัชวาลวงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ช่ำชอง
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางเบญจภา  แก้วกระจาย