สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายฉัตรชัย  ดวงใจ
 
1. นางธัญทิพย์  โพธิวงศ์บารมี
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสิทธิพล  ขันทอง
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
3 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณฉัตร  กู้เกียรติกาญจน์
2. นางสาวณัฐริกา  เอื้อสุวรรณา
3. นางสาวบัณพร  สุดประเสริฐ
4. นางสาวพรเพ็ญ  กองมณี
5. นางสาวมนัญกาญจน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ
 
1. นายณรงค์เดช  ประจันทร์เสน
2. นางอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์
 
4 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกชกร  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวกมลวรรณ   ชลารักษ์
3. นางสาวกุลสตรี   เสนาภักดิ์
4. นางสาวฐิติรัตน์   เจริญเบญจรัตน์
5. นางสาวนภัสสร   บุญนาค
6. นางสาวนาฏยา  ร่มโพธิ์ทอง
7. นางสาวปัญญาพร   แซ่ลิ้ม
8. นางสาวมัทยา    ทีงาม
9. นางสาวราชมณ   รัตนเวคิน
10. นางสาววทันยา    โพธิ์งาม
11. นางสาวสุดารัตน์   ศิริเพ็ญ
12. นางสาวสุทธิดา   เสนาภักดิ์
 
1. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
2. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เศรษฐโศภณ
 
1. นางวนิดา  วงษ์นิล