สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณัฐพงศ์  ทวีศักดิ์
2. นางสาวนิธิพร  ดำรงศักดิ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  ศักดิ์ประศาสน์
 
1. นางรุจิรา  เพิ่มพิมล
2. นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวธนภรณ์  ปุณยลิขิต
2. นางสาวปณิตา  เจริญนวรัตน์
3. นางสาวมัลลิกา  โตสงค์
 
1. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
2. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายผาเพชร  แสงวิจิตร
 
1. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
4 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกชกร  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวกมลวรรณ   ชลารักษ์
3. นางสาวกุลสตรี   เสนาภักดิ์
4. นางสาวฐิติรัตน์   เจริญเบญจรัตน์
5. นางสาวนภัสสร   บุญนาค
6. นางสาวนาฏยา  ร่มโพธิ์ทอง
7. นางสาวปัญญาพร   แซ่ลิ้ม
8. นางสาวมัทยา    ทีงาม
9. นางสาวราชมณ   รัตนเวคิน
10. นางสาววทันยา    โพธิ์งาม
11. นางสาวสุดารัตน์   ศิริเพ็ญ
12. นางสาวสุทธิดา   เสนาภักดิ์
 
1. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
2. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายฉัตรชัย  ดวงใจ
 
1. นางธัญทิพย์  โพธิวงศ์บารมี
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เศรษฐโศภณ
 
1. นางวนิดา  วงษ์นิล
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสิทธิพล  ขันทอง
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณฉัตร  กู้เกียรติกาญจน์
2. นางสาวณัฐริกา  เอื้อสุวรรณา
3. นางสาวบัณพร  สุดประเสริฐ
4. นางสาวพรเพ็ญ  กองมณี
5. นางสาวมนัญกาญจน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ
 
1. นายณรงค์เดช  ประจันทร์เสน
2. นางอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงธิภาวัลย์  แนวทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่อุน
3. เด็กหญิงเกวลี  สะอิมิ
 
1. นายทรงพล  จันดี
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุญจิตร์
2. เด็กชายเซม  เลิศหงิม
 
1. นางนิธิมา  กาญจนเกตุ
2. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
11 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนพล  จั่นทิม
2. เด็กชายศุภโชค  เชาวน์เจริญ
 
1. นางวรรณเพ็ญ  พลอยแหวน
2. นางสาววัฒนา  ศรัทธา
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดวงใจ  สารนารถ
 
1. นายนพดล  สกุลเหลืองอร่าม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์วงษา
2. เด็กหญิงเคียงดาว  บัวประโคน
 
1. นางสาวนฤมล  เรืองรัตน์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชลดา    นันทจำรูญ
2. นางสาวสิริภัทรา   ศรีสลวย
3. นางสาวอัญชณา  ชะวาเขตต์
 
1. นางพรพิมล   ทรงศิริ
2. นางสาวรัชตา  บุญเจริญ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายธวัชชัย  รักถาวร
2. นายนัชชานนท์  สุขมาลย์
3. นายรวิสุต  ตันสุวรรณรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  เรืองนภารัตน์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายทัศรินทร์  เตี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงพรพิรา  ประทุมเจียม
3. เด็กชายสุทัศน์  ฉายเลิศโฉม
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยี่รัญศิริ
 
1. นายอธิพล  ศรีรุ่งกาญจน์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายนพณัฐ  นาคประเสริฐ
2. นายปิยวัฒน์  ทองอินทร์
3. นายอรรถฉัตร  คูเจริญ
 
1. นางสาวจิตมณี  อะเมกอง
2. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายธรรมสินธ์  สุวรรณวิก
2. นายพสุ  พินิจนันท์ไพศาล
3. นายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
2. นายปัญญา  ขำเหม