สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชลดา    นันทจำรูญ
2. นางสาวสิริภัทรา   ศรีสลวย
3. นางสาวอัญชณา  ชะวาเขตต์
 
1. นางพรพิมล   ทรงศิริ
2. นางสาวรัชตา  บุญเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยี่รัญศิริ
 
1. นายอธิพล  ศรีรุ่งกาญจน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวธนภรณ์  ปุณยลิขิต
2. นางสาวปณิตา  เจริญนวรัตน์
3. นางสาวมัลลิกา  โตสงค์
 
1. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
2. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายธวัชชัย  รักถาวร
2. นายนัชชานนท์  สุขมาลย์
3. นายรวิสุต  ตันสุวรรณรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  เรืองนภารัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงธิภาวัลย์  แนวทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่อุน
3. เด็กหญิงเกวลี  สะอิมิ
 
1. นายทรงพล  จันดี
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายทัศรินทร์  เตี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงพรพิรา  ประทุมเจียม
3. เด็กชายสุทัศน์  ฉายเลิศโฉม
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายฉัตรชัย  ดวงใจ
 
1. นางธัญทิพย์  โพธิวงศ์บารมี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุญจิตร์
2. เด็กชายเซม  เลิศหงิม
 
1. นางนิธิมา  กาญจนเกตุ
2. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
9 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายผาเพชร  แสงวิจิตร
 
1. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณัฐพงศ์  ทวีศักดิ์
2. นางสาวนิธิพร  ดำรงศักดิ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  ศักดิ์ประศาสน์
 
1. นางรุจิรา  เพิ่มพิมล
2. นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสิทธิพล  ขันทอง
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณฉัตร  กู้เกียรติกาญจน์
2. นางสาวณัฐริกา  เอื้อสุวรรณา
3. นางสาวบัณพร  สุดประเสริฐ
4. นางสาวพรเพ็ญ  กองมณี
5. นางสาวมนัญกาญจน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ
 
1. นายณรงค์เดช  ประจันทร์เสน
2. นางอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดวงใจ  สารนารถ
 
1. นายนพดล  สกุลเหลืองอร่าม