สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนพล  จั่นทิม
2. เด็กชายศุภโชค  เชาวน์เจริญ
 
1. นางวรรณเพ็ญ  พลอยแหวน
2. นางสาววัฒนา  ศรัทธา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เศรษฐโศภณ
 
1. นางวนิดา  วงษ์นิล
 
3 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกชกร  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวกมลวรรณ   ชลารักษ์
3. นางสาวกุลสตรี   เสนาภักดิ์
4. นางสาวฐิติรัตน์   เจริญเบญจรัตน์
5. นางสาวนภัสสร   บุญนาค
6. นางสาวนาฏยา  ร่มโพธิ์ทอง
7. นางสาวปัญญาพร   แซ่ลิ้ม
8. นางสาวมัทยา    ทีงาม
9. นางสาวราชมณ   รัตนเวคิน
10. นางสาววทันยา    โพธิ์งาม
11. นางสาวสุดารัตน์   ศิริเพ็ญ
12. นางสาวสุทธิดา   เสนาภักดิ์
 
1. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
2. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์วงษา
2. เด็กหญิงเคียงดาว  บัวประโคน
 
1. นางสาวนฤมล  เรืองรัตน์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม