สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เล็ดเต้
2. นายจอห์น  เวสท์บรู๊ค
3. นายณัฐวุฒิ  นามวงศ์
4. นายทรงกรด  โยธารักษ์
5. นายทินกร  อินทร์รินทร์
6. นางสาวธนภรณ์  พหลทัพ
7. นางสาวนัฐพร  เสมียนสิงห์
8. นายประทีป  อารมย์
9. นางสาวปวีณา  วงศ์เจริญ
10. นางสาวพร้อมพรรณ  กิตติกาวสุวรรณ
11. นางสาวพิมพ์วิภา  เคนอุทุม
12. นายพิริยัง  โพธิราช
13. นางสาวภัทชา  มหิธิธรรมธร
14. นายภาคภูมิ  ค้อมสิงห์
15. นายวิศิษฐ์  พิกุล
16. นางสาวศรัณย์พร  มีเหง้า
17. นางสาวอนัชฌา  โภคาแสงสวัสดิ์
18. นางสาวอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
19. นางสาวอภิรดี  วงค์จันดี
20. นางสาวเจนจิรา  พรมร้อยโท
 
1. นายประจักษ์  เกษแก้ว
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน
4. นางสุจิตรา  ราชป้องขันธ์
5. นางอัมรินทร์  นารินทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนภัทร์  เกษรสมบัติ
2. นายวสันต์  แก้วเทพ
3. นายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายบัญชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงลำเพย  มณีสวาท
2. เด็กหญิงศิริพร  เมืองแพน
3. เด็กหญิงเพียงอุมา  ชุมศรี
 
1. นางนงคราญ  พลลาภ
2. นายนิยม  พลลาภ
 
5 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี   พันงาม
2. นางสาวจินตนา   จันทเสน
3. นางสาวทินรัตน์  ชินโคตรพงศ์
4. นางสาวนวลพิมล  วัฒนาเนตร
5. นายนัณฑฌา   พลทองมาก
6. นายประดิษฐ์   พารานนท์
7. นางสาวพิมประกาย  อุตตะมะ
8. นางสาวพิมพิไล  ศรีเกษ
9. นายวิโรจน์  ขันอาสา
10. นางสาวสุชานาถ  ผ่องแผ้ว
11. นายอนุชา   เชื้อวังคำ
12. นายอลังการ  วังหมวดมนต์
13. นางสาวอินทิรา  พิมพันธ์
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำน้อย
2. เด็กชายเดโชชัย  เอกรุ่งโรจน์
 
1. นายพนัสเทพ  กุลวงศ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์