สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายศักดิ์ศรี  สุขษาเกษ
2. นายอัจฉริยะ  พันธ์จันทร์
 
1. นางสาว ธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธวัชชัย  ทำสะอาด
2. นายบุญรัตน์  ปัญจมูล
3. นายพิเชษฐ์  แซ่เอ้
4. นายวีระพันธ์  ผาสุข
5. นายสาธิต  ทรงกลด
6. นายสุรเกียรติ  แสงสกุล
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นางสุพินิจ  ธุรี
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.67 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงใจ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางเสวิตา  ศรีภา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายคมสัญ  นิลเสถียร
 
1. นายทองสอน  โพธิ์ศรี
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทองพระธรรม
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองรอง
2. นางสาววิลาวัลย์  กันทะโล
3. นางสาวอรญา  พรมกอง
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สมบัติ
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทาสมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  เกื้อกูล
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกฤติพงศ์  ฟองน้ำ
2. นางสาววิจิตรา  สติปัญ
3. นายสิทธินนท์  พรมเกษ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
2. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   บ้านตุ่น
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายคฑานน  นามวงษ์
2. เด็กชายธีรเดช  ปริทา
3. เด็กชายสิทธิโชค  อุตรา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวบุญมี  พาสุข
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
12 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายนนธิวัฒน์  สายสุ้ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงชลชญา  เกษียร
 
1. นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 60.56 ทองแดง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวัฒน์  โคตรธานี
2. นางสาวทิติยภัทร  มุ่งหมาย
3. นายธนัฏชัย  ผลคำ
4. นางสาวนุชรัตน์  สีมาวัน
5. นางสาวศิริพรรณ  สีสันต์
 
1. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
2. นายวีระพร  ลาทอง