สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทองพระธรรม
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 60.56 ทองแดง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวัฒน์  โคตรธานี
2. นางสาวทิติยภัทร  มุ่งหมาย
3. นายธนัฏชัย  ผลคำ
4. นางสาวนุชรัตน์  สีมาวัน
5. นางสาวศิริพรรณ  สีสันต์
 
1. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
2. นายวีระพร  ลาทอง