สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายศักดิ์ศรี  สุขษาเกษ
2. นายอัจฉริยะ  พันธ์จันทร์
 
1. นางสาว ธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงชลชญา  เกษียร
 
1. นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   บ้านตุ่น
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.67 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงใจ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางเสวิตา  ศรีภา
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทาสมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  เกื้อกูล
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายคมสัญ  นิลเสถียร
 
1. นายทองสอน  โพธิ์ศรี