สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกฤติพงศ์  ฟองน้ำ
2. นางสาววิจิตรา  สติปัญ
3. นายสิทธินนท์  พรมเกษ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
2. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
 
2 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายนนธิวัฒน์  สายสุ้ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองรอง
2. นางสาววิลาวัลย์  กันทะโล
3. นางสาวอรญา  พรมกอง
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สมบัติ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธวัชชัย  ทำสะอาด
2. นายบุญรัตน์  ปัญจมูล
3. นายพิเชษฐ์  แซ่เอ้
4. นายวีระพันธ์  ผาสุข
5. นายสาธิต  ทรงกลด
6. นายสุรเกียรติ  แสงสกุล
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นางสุพินิจ  ธุรี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวบุญมี  พาสุข
 
1. นายสุนทร  ประทาน