สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายศักดิ์ศรี  สุขษาเกษ
2. นายอัจฉริยะ  พันธ์จันทร์
 
1. นางสาว ธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกฤติพงศ์  ฟองน้ำ
2. นางสาววิจิตรา  สติปัญ
3. นายสิทธินนท์  พรมเกษ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
2. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทองพระธรรม
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
4 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายนนธิวัฒน์  สายสุ้ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 8 โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงชลชญา  เกษียร
 
1. นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   บ้านตุ่น
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายคฑานน  นามวงษ์
2. เด็กชายธีรเดช  ปริทา
3. เด็กชายสิทธิโชค  อุตรา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองรอง
2. นางสาววิลาวัลย์  กันทะโล
3. นางสาวอรญา  พรมกอง
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สมบัติ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธวัชชัย  ทำสะอาด
2. นายบุญรัตน์  ปัญจมูล
3. นายพิเชษฐ์  แซ่เอ้
4. นายวีระพันธ์  ผาสุข
5. นายสาธิต  ทรงกลด
6. นายสุรเกียรติ  แสงสกุล
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นางสุพินิจ  ธุรี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 60.56 ทองแดง 11 โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวัฒน์  โคตรธานี
2. นางสาวทิติยภัทร  มุ่งหมาย
3. นายธนัฏชัย  ผลคำ
4. นางสาวนุชรัตน์  สีมาวัน
5. นางสาวศิริพรรณ  สีสันต์
 
1. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
2. นายวีระพร  ลาทอง
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.67 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงใจ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางเสวิตา  ศรีภา
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวบุญมี  พาสุข
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทาสมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  เกื้อกูล
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายคมสัญ  นิลเสถียร
 
1. นายทองสอน  โพธิ์ศรี