สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เนตรสง่า
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สัมพันธ์วงค์
3. เด็กชายวราวุธ  มะโนรัตน์
 
1. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวีรภพ  เดชพิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  ซาซากิ
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์