สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เนตรสง่า
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สัมพันธ์วงค์
3. เด็กชายวราวุธ  มะโนรัตน์
 
1. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวีรภพ  เดชพิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจินตปาตี  ขันทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
4 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกัมปนาท  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงจินตปาตี  ขันทอง
3. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
4. นายชินวัตร  สร้อยสิงห์
5. นายธนวันต์  ทองงอก
6. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
7. นางสาวพัชราภร  สมพงษ์
8. นายพีรภพ  เดชพิมล
9. นายยุทธนา  ตามสีวัน
10. นายวีรภพ  เดชพิมล
11. นางสาวศศิกานต์  ประเสริฐศรี
12. เด็กชายสันติภาพ  พิมพกุล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
2. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
3. นายประทีป  กระจายพันธ์
4. นายมาโนช  อารยะพงศ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวชมัยภรณ์  บุริวงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สืบศรี
3. นางสาวสุกัญญา  ทิพยาภรณ์
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางเบญจมาศ  ประทุมมาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.9 ทอง 12 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายสิทธิชัย  จรบุรมย์
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  ซาซากิ
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์