สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงญาณิษา  อเนกบุณย์
2. เด็กหญิงธัญญมล  ดาผา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ปรองดอง
5. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
6. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
9. เด็กหญิงไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวอัญชลินทร์  เตชะรุ่งไพศาล
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ธรรมโคตร
 
1. นายทองคำ  สุธรรม