สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
2. นางสาวกุณธิดารัศมิ์  แจ่มเงินวัฒนากูล
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
4. นางสาวชลดา  สมคะเนย์
5. นายนิติเทพ  พรมกสิกร
6. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
7. นายภูมิ  โสภา
8. นายศุภกฤษ  วิลามาศ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ครองยุติ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
2. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
3. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล2 1. เด็กหญิงจรินธรณ์  การกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงเมธาวีร์  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง