สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวอัญชลินทร์  เตชะรุ่งไพศาล
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  จันทป
2. เด็กชายอพิชิต  จันทร์พวง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
2. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  แก่นแก้ว
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ธรรมโคตร
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบรรพชา  อุ้ยตา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร