สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.3 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวอังคณา  บุญขจร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล2 1. เด็กหญิงจรินธรณ์  การกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงเมธาวีร์  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรพร  แก้วเนตร
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  คำดำ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.9 ทอง 5 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กชายต้นคิด  เจียรกุล
 
1. Miss Guo  Jing
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงญาณิษา  อเนกบุณย์
2. เด็กหญิงธัญญมล  ดาผา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ปรองดอง
5. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
6. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
9. เด็กหญิงไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
7 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
2. นางสาวกุณธิดารัศมิ์  แจ่มเงินวัฒนากูล
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
4. นางสาวชลดา  สมคะเนย์
5. นายนิติเทพ  พรมกสิกร
6. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
7. นายภูมิ  โสภา
8. นายศุภกฤษ  วิลามาศ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ครองยุติ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
2. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
3. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
8 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
9 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  แก่นแก้ว
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบรรพชา  อุ้ยตา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ธรรมโคตร
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  จันทป
2. เด็กชายอพิชิต  จันทร์พวง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
2. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวอัญชลินทร์  เตชะรุ่งไพศาล
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นแก้ว
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.2 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบรรพชา  อุ้ยตา
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทาทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตจักร
 
1. นายสุรชัย  บุญเรือง
 
18 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
19 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งแป้น
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุรกานต์  บุญวิจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  วรรณเวช
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย