สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.3 ทอง 4 โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวอังคณา  บุญขจร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
3 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
4 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
2. นางสาวกุณธิดารัศมิ์  แจ่มเงินวัฒนากูล
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
4. นางสาวชลดา  สมคะเนย์
5. นายนิติเทพ  พรมกสิกร
6. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
7. นายภูมิ  โสภา
8. นายศุภกฤษ  วิลามาศ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ครองยุติ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
2. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
3. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
5 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงญาณิษา  อเนกบุณย์
2. เด็กหญิงธัญญมล  ดาผา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ปรองดอง
5. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
6. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
9. เด็กหญิงไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.9 ทอง 5 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กชายต้นคิด  เจียรกุล
 
1. Miss Guo  Jing
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล2 1. เด็กหญิงจรินธรณ์  การกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงเมธาวีร์  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรพร  แก้วเนตร
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  คำดำ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร