สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งแป้น
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทาทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตจักร
 
1. นายสุรชัย  บุญเรือง
 
3 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.2 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบรรพชา  อุ้ยตา
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นแก้ว
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร