สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  รักเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นวกุล
3. เด็กหญิงวรรณวรี   สิทธิ
 
1. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
2. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
3 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   คุ้มเพื่อน
2. นายธัชชานนท์  ยงการนา
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายนพดล  ขยันการค้า
5. เด็กชายพงศกร  ราศรี
6. นายรังสิมันต์  บุญลือ
7. นางสาววรชยา  สายเพ็ชร
8. เด็กหญิงศราวรรณ  พิมพันธุ์
9. เด็กชายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
10. เด็กชายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. เด็กชายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางรติกร  บุญคง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายฉัตรชัย  อินทสิทธิ์
2. นายภานุพงศ์  อินทรัญ
3. นายอนุชิต  ประนต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางสมหวัง  วรรณสูตร
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนารัตน์  อุทัยเก่า
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีเขตกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีชัย
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางสุกัญญา  คงเขียว
 
7 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชัยชนะ   ยาเพชรน้อย
2. นายธงชัย   คนสกุล
3. นายนัทธพงศ์   สุวรรณพยัคฆ์
4. นางสาวภัทรานนท์   จิวะชาติ
5. นางสาววณิชยา   เครื่องจันทร์
6. นางสาวอณัญญา   บุญมา
7. นางสาวอัญชนา  ศรลัมพ์
8. นายอำนาจ   แยบเกษตร
9. นายเกรียงไกร   น่วมเทียบ
10. นางสาวเมธินี   บุญมีประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
3. นายตระศักดิ์  แสงภักดี
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.32 เงิน 12 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อิ่มฉ่ำ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ขันติวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต