สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ธรรมครบุรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินสุข
3. เด็กชายอนุชาติ  สิทธิ์สา
 
1. นายณัฎฐชนม์  กองมา
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจริยา  ทิมขำ
2. นางสาวสิริมา  วารีการ
3. นางสาวสุกุลยา  คำเพ็ง
4. นางสาวสุวรรณรัตน์  แสวงรุจิธรรม
5. นางสาวอัญชุกร  จันทะเคียน
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพลอยงาม  เร็วงาม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
6 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนัฐพงค์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
7 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
8 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุวารินทร์  กลัดเจริญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรานุช  น้อยรูปเรา
2. นางสาวศตพร  แปงการิยา
3. นางสาวไพลิน  บุญธูป
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางยุพิน  มีชัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  สอนหว่าง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถิ่นเถิน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
2. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญจมาพร  กิจชัยเจริญ
 
1. นางสิริธร  ดีรัศมี