สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจินดาพร  ดิษฐสุวรรณ
 
1. นางอรุณธดี  คำดี
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายจิรวัฒน์  นวลหงษ์
2. นางสาวฐานิดา  มีรอด
3. นางสาวสุพิทชา  ลิ้มสมมุติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
2. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ธรรมครบุรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินสุข
3. เด็กชายอนุชาติ  สิทธิ์สา
 
1. นายณัฎฐชนม์  กองมา
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจริยา  ทิมขำ
2. นางสาวสิริมา  วารีการ
3. นางสาวสุกุลยา  คำเพ็ง
4. นางสาวสุวรรณรัตน์  แสวงรุจิธรรม
5. นางสาวอัญชุกร  จันทะเคียน
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพลอยงาม  เร็วงาม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนพิชัย 1. นายอภิชาติ  คงประจักษ์
 
1. นายปัญญา  เม่นสิน
 
7 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
8 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
9 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศุภมงคล  มาพริก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
10 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนัฐพงค์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
11 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกอบชัย  จันทร์ศรีงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
12 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
13 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุวารินทร์  กลัดเจริญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 12 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  เม่นแต้ม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
15 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.8 เงิน 11 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายพีระพันธ์  โพธิ์เคน
2. นายรัฐพงษ์  มั่นต่อ
3. นางสาวหงส์หยก  แก้วน้ำเชื้อ
4. นางสาวอังคณา  จีนชัย
5. นายอุดมศักดิ์  พรมแป้น
 
1. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
2. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงเล็ก
2. นายธนา  กล้าถิ่นดง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  กวนไวยบุตร
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพิชัย 1. นายกรกฎ  บุตรสิงห์
2. นายพรเจริญ  จีนย้าย
3. นายวัฒนา  สิงเหม
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาโม้
2. เด็กชายอนุพงศ์  ดีปัญญา
 
1. นางชนิดาภา  อัศวินิกุล
2. นางอลิษา  เงินหล้า
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 11 โรงเรียนพิชัย 1. นายภิญโญ  ท้วมยัง
2. นายสหรัฐ  ช้างเนียม
 
1. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณฐพร  บรรลือ
2. นางสาวรุจิภา  ตันติสมบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย  รัตนากร
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายองอาจ  พรมประไพ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรานุช  น้อยรูปเรา
2. นางสาวศตพร  แปงการิยา
3. นางสาวไพลิน  บุญธูป
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางยุพิน  มีชัย
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 12 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  สอนหว่าง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถิ่นเถิน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
2. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
23 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญจมาพร  กิจชัยเจริญ
 
1. นางสิริธร  ดีรัศมี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรสิริ  รักษ์กรุณา
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 9 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกาญจนา  คงเทศน์
2. นางสาวชนุชนาถ  ผดุงจิตร
3. นางสาววิไลวรรณ  ทัดนาค
 
1. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
2. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองปิน
2. นางสาวสกุลรัตน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
2. นางมานิตย์  อุปนันไชย