สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 45.3 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  น้อยบุตร
2. นางสาวอุษณีย์  ร่วมสุข
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
2. นางสาวสุลาวัลย์  มาชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยชนก  พิมพิสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  นุพันธ์
3. เด็กหญิงยุวดี  ใจธรรม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชอบผล
5. เด็กหญิงแขฤดี  ศรีบุญมา
 
1. นางสาวตรีรญา  ซาโตะ
2. นางสาวนงคพร  ชื่นบุญเพิ่ม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายคงกระพัน  บำรุงภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จำปาทอง
3. นายธนันชัย  หลวงราช
4. นางสาวธิดา  ภูขีด
5. นายนันทวัฒน์   นางัว
6. นายปฏิพัทธ์  มีโสภา
7. นางสาวพิจิตรา  เผ่าน้อย
8. เด็กหญิงพิชญา  เผ่าน้อย
9. นายพิชญาภรณ์  จันทะเหล็ก
10. เด็กหญิงภัชรินทร์  รักษาภายใน
11. นางสาววิไลลักษณ์  รินทะรักษ์
12. นางสาวศศิวรรณ  คุ้มบุญ
13. นางสาวสุทธิกานต์  ศรีโนนม่วง
14. นางสาวอัญมณี  ประจันตะเสน
15. เด็กหญิงอัมพร  บอมโคตร
 
1. นางสาวกุลยา  พงษ์เจริญ
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
3. นางสาววริศรา  นิติโยธิน
4. นายอดิเรก  กล้าหาญ
 
4 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.4 เงิน 9 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกมล  โนนสง่า
2. นางสาวทองใส  กุลชัย
3. นางสาวนีรนุช  สีสุขา
4. นายปิติพร  นาสมพงศ์
5. นายวรวุธ  บุญกอง
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กองดี
2. นายนฤพล  คำมณี
3. นางสาวลลิตา  ปราบพาล
 
1. นายชัยพร  พัฒนจักร
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.9 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินนา  ผลทิพย์
 
1. MissGuo  Hui
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 43.11 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  เพ็งวงค์
2. เด็กชายวัทธิกร  ชาวดร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นนาวัน
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เพชรดี
5. เด็กหญิงเวธนี  ชัยภูมี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
2. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย