สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวบุญชู  แสนคำมี
 
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  วรุณพงษ์
2. เด็กชายชนินทร์  บัวบาน
3. นายณัฐวัฒน์  กุลวิเศษ
4. นายภิรมย์  พรมศรีจันทร์
5. เด็กชายมานิตย์  เชียงคาม
6. เด็กชายรัตนพล  เอี่ยมทองคำ
7. นายวีระศักดิ์  บรรจง
8. นายสถาพร  พลโยธา
 
1. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
2. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
3. นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกังวาล  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายธนพล  ถำวาปี
3. เด็กชายภูธเนศ  ภูประเสริฐ
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
2. นางนาริสา  หลักทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  สูงห้างหว้า
2. นางสาวธนัชพร  ชัยวรรณ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยสา
4. นายเสกสรรค์  สายศรี
5. นายโกมุท  แพนดร
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นายสุพจน์  ส่องโสม