สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาพร  อุสุภราช
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายเกียรติมณี  ธงยศ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายฤทธิพร  ศรีวารมย์
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นางสาวกาญจณาภรณ์  สัพโส
2. นางสาวจารุวรรณ  ภูพานทอง
3. นางสาวทิวาวรรณ  กัลยาศรี
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอรัญญา  ศิริปะกะ
 
1. นางธมลวรรณ  ศรีหริ่ง
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวอารียา  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวศุภานันท์  วัฒสาร
 
1. นางวิยะดา  พีรัตน์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายถิรเดช  วงษ์บุตตะ
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ใต้ชมพู
2. นายนครินทร์  ฤทธิ์มหา
3. นายประมูล  มั่งมูล
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
10 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์   รมย์วิชัย
2. นายณัฐพงษ์  ญาณบุญ
3. นางสาวดวงกมล  หอมจันดี
4. นางสาวทิพวรรณ  ภูกิ้งหิน
5. นายธวัชชัย  โพธิกมล
6. นางสาวนิศาชล  สิงห์คำ
7. นายภูชิต  คำพูล
8. นางสาวมุกดา  กาญจนา
9. นางสาววรรณภา  ชวนจิต
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีมงคล
11. นางสาวสายสุดา  นามน้อย
12. นางสาวสุทธิดา  ศรีเลิศ
13. นางสาวสุธิดา  ลาป่าน
14. นางสาวอนุสรา  ยานสุวรรณ์
15. นางสาวอรอุมา  เมตะชาติ
16. นางสาวอัชรีญา  เกษโสภา
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางสาวยุพา  วรสาร
3. นางสาววิชชุดา  เชื้อแก้ว
4. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาระทา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธกล้า
2. เด็กชายอภิญญา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายอัศวิน  อนุประดิษฐ์
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายอนุชา  คลื่นแก้ว
2. นายอาทิตย์  รสธรรม
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักข์ทอง