สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  งามสอาด
 
1. นางสุวคนธ์  สมวัชรจิต
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนราชินูทิศ2 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  หนองยาง
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ภูคลัง
3. เด็กหญิงสุฤทัย  หมื่นสาย
 
1. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
2. นางเดือนเพ็ญ  อเนกเวียง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนราชินูทิศ2 1. เด็กชายรัชนัย  แนวหาร
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ผู้ประสงค์คราม
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
2. นางรานี  แก่นดี
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงญาติกา  แก้วขวา
2. เด็กชายธนาพล  เชื้อสีนนตรี
3. เด็กหญิงนพรัตน์  มุสิกะบุญเลิศ
4. เด็กชายพิจิตร  ทาแก้ว
5. เด็กหญิงวาสนา  เอี้ยงสันเที้ยะ
6. เด็กชายศราวุธ  จันลั้น
7. เด็กชายศุภกฤษณ์  เชื้อศรีมนตรี
 
1. จ.ส.อ.นาวา  เพ็งวงษ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญทองอ่อน
3. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 4 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สีเชียงหวาง
2. เด็กหญิงวิลัยพร  วงษ์จุ่น
3. เด็กหญิงอรษา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84.98 ทอง 10 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  พลขันธ์
 
1. นางพวงทิพย์  ผลพัฒนา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรติ
3. นายสุรพัฒน์  กันหามอม
 
1. นางจริยา  ญาณไพศาล
2. นางศิวาพร  พรหมอินทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายพงศกร  ศรีมุกข์
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
9 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  นิพพานนท์
 
1. นางจุฬาภรณ์  น้อยบุดดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สีดากุล
2. นางสาวจิตราภา  ตาลอินทร์
3. นายบดินทร์  เชิดทอง
 
1. นางธัญวณัฐ  จันทรกอง
2. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายติซอ  อุไร
 
1. นางสาวมลฤดี  ทองไชย
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายรัฐพล  สมอ่อน
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายเจตพล  ศิริวารินทร์
 
1. นายยุรนันท์  จันทยา
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธัชธร  ธรรมบวร
2. นายธีรพล  ตรีจิตรวัฒนากูล
3. นายมิ่งศิษฐ์  เกษมณีชูพงศ์
 
1. นายวิรศักดิ์  ประจันตะเสน
2. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงลลิตา  แสนศิลา
 
1. นางรัตนา  มุกดาม่วง
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจตุพร  หีบทอง
2. นางสาวสุปรียา  โนนทิง
3. นางสาวเบญจพร  แสนสวาท
 
1. นางกชพร  กลิ่นมาลี
2. นายภาสกร  กลิ่นมาลี
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 5 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นายกฤษณะ  ทองสุข
2. นางสาวเกศสุดา  ศรีมันตะ
 
1. นางจรรยา  จำนงนิจ
2. นางสาวสุพาดา  บรมฤทธิ์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายณัฐพล  ลาหิบ
 
1. นายสมัย  กุตระแสง