สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายมนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
2. นายวีรพงษ์  สืบทวีพิพัฒน์
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสาวสุวรรณา  ทรัพย์บำรุง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สอน
3. นายโฆสิต  รัตนเสถียร
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิจุฑา   ปานเผือก
2. นางสาวชีวรัต   ศรีณรงค์
3. นายณัฐพล  สุขวิบูลย์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชลันธร  หนิ้ววิยะวงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา