สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ผลปราชญ์
2. นางสาวณัฐณิชา  พลสุจริต
3. นางสาวปิยะธิดา  แก้วใจจง
 
1. นางนุชรี  อ่อนละม้าย
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  อินทะรังษี
2. เด็กชายสุธีร์  ลายคราม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปั้นเขียว
 
1. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร
2. นางสาวสุกัลย์  เจริญกุล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  ปิ่นวิเศษ
3. เด็กชายอาทิตย์  กล่ำแพ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นางพรรณี  เย็นบำรุง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายวรพรต  เดชรัตน์
2. นายสุทธิชัย  เกตุถาวร
3. นางสาวอิสริยา  อรรถาวีร์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.66 เงิน 11 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญแย้มวงศ์
2. เด็กหญิงอรอมล  ทองมา
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวมุนินทร์  พรมโชติ
2. นางสาวสโรชา  วันศุกร์
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท