สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายมนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
2. นายวีรพงษ์  สืบทวีพิพัฒน์
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสาวสุวรรณา  ทรัพย์บำรุง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.2 ทอง 8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจรรยา  ตะเพียนทอง
2. นางสาวภาวิดา  ประทีปทอง
3. นายอนุรุทธ  ด้วงทอง
 
1. นางวีนัส  สุจริตวิบูลย์
2. นางศรินยา  แสงสว่าง
 
3 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.67 ทอง 10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สีทอง
2. เด็กหญิงกรแก้ว  วงษ์จิ
3. เด็กชายกฤตภาส  มารศรี
4. นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์
5. นายกวีสิทธิ์  ผลโภชน์
6. นายจิรพงษ์  มาลีหอม
7. นายจิรภัทร  เบ็ญจวรรณ
8. นางสาวจิรัตติยา  ดวงมณี
9. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
10. เด็กชายจุมพล  วรยศ
11. นางสาวณัฏฐ์ฏาพร  เขียวมณี
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉุนหอม
13. เด็กหญิงดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
14. นางสาวทัศนีย์  ตะโนรี
15. เด็กชายธราดล  ศรีสุขเกตุ
16. เด็กหญิงนุจรีย์  หอมหวล
17. นางสาวน้ำเพชร  นาควะรี
18. นายปกรณ์  อินทรามะ
19. นายปริิญญา  พ่วงประเสริฐ
20. เด็กหญิงปาจารีย์  สารจุม
21. เด็กหญิงพบรัก  บุญปกครอง
22. นายพิพัฒน์  ปิติ
23. นายภานุพันธ์  เรือนนาค
24. เด็กหญิงมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
25. นายยศดนัย  ภู่ทอง
26. เด็กชายวรรธนะ  อินทรััพย์
27. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูแก้ว
28. นางสาวสุธิดา  พวงเกตุ
29. เด็กชายสุธี  สุดสงวน
30. เด็กหญิงสุรางรัตน์  รอดส้ม
31. นายอนรรฆพล  มั่งสมบูรณ์
32. นางสาวอรอนงค์  อินทรปาลิต
33. เด็กหญิงอลิสา  คุ้มกระจ่าง
34. เด็กหญิงอุไรรัตน์  กองอรรถ
35. นางสาวเนตรนภา  คุ้มนุ่ม
36. เด็กชายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
 
1. นายกฤษดา  มาศพรพัฒน์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
4. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
5. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
6. นายสิทธิศักดิ์  ทศพร
7. นายสุทธิพงษ์  แก้วเต็ม
8. นายโฆสิต  จันทรโคตร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. นางสาวชญานิศ  ก้านใบยา
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ถาวร
3. นายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย์
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางจำปี  พงษ์ชุบ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สอน
3. นายโฆสิต  รัตนเสถียร
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิจุฑา   ปานเผือก
2. นางสาวชีวรัต   ศรีณรงค์
3. นายณัฐพล  สุขวิบูลย์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชลันธร  หนิ้ววิยะวงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนพล  อินอุไร
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
 
1. นางสาวรุจี  นิ้ววิจิตร
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  น้ามังคละกุล
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตั้งวราวุธ
 
1. นายปรีชา  คุณโทถม
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 8 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. เด็กชายธนา  ดีวิญญา
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  นิลเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์