สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายกฤตภาส  สาระโวหาร
2. เด็กชายกฤตเมธ  สาระโวหาร
3. เด็กชายกฤษณะ  ยืดยาว
4. นายกษิกฤต  ขนุนก้อน
5. นายคเชนต์ชัย  พลสวัสดิ์
6. นายจักรพล  มีผล
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสมพืช
8. เด็กชายนภัสกร  ชัยศรี
9. เด็กชายพงศกร  หวานตา
10. เด็กชายวชิรวิทย์  นิลชื่น
11. เด็กชายวรากร  ราชพรหม
12. เด็กชายวุฒินันท์  สิมมา
13. นายศุภณัฐ  ขันตี
14. เด็กชายสุเมธ  อุทาทิศ
15. เด็กชายอรรถพล  มณฑา
16. เด็กชายอานนท์  คำเมือง
 
1. นางสาวกฤษยา  ภู่มงคลสุริยา
2. นางพิกุล  ตรีกุล
3. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สมดี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขสงคราม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อนุศรี
 
1. นางทองใส  จันทร์สว่าง
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ตัวสระเกษ
2. เด็กชายบริพัตร  ลาดบัวขาว
3. เด็กหญิงอพิชญา  สุมาลัย
 
1. นางดวงจันทร์  อาจศัตรู
2. นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสาลินี  น้อยพรม
 
1. นางปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายฉัตรบดินทร์  เฉียบแหลม
2. นายนิรัติศัย  ภูยี่หวา
3. นายเกียรติศักดิ์  แซ่เต็ง
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายเดชา  เชียรรัมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายฐานทัพ  ชูชาติ
2. เด็กหญิงศรัญยา  บุราญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โคตะมะ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแซง
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์   สุขมะโน
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ปัดชาสุวรรณ
2. นายฉัตรชัย  ศรีสุข
3. นายชยานันต์  มงคลเคหา
4. นายนฤเบศ   เพียราช
5. นางสาวน้ำฝน  พลยุุทธ
6. นายภานุทัศน์    นาคไทย
7. นายวัชรากร  ผางจันทร์ดา
8. นายวายุ  ทองสร้อย
9. นางสาวสมฤทัย  วารีศรี
10. นายอภิสิทธิ์   พลเยี่ยม
 
1. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
2. นางนิภาภรณ์    อินทสิทธิ์
3. นายศุภชัย  เรืองเพ็ญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายนที  สุภาษร
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน