สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกรกมล  เจ็กนอก
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  สมาจารย์
4. เด็กชายศุภกรณ์  ธรรมจรัง
5. เด็กหญิงสุนิสา  แรกตั้ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ตั้งเจริญลาภ
2. นางบานชื่น  มังกร
 
2 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายจักรกริช  ชื่นบุญ
2. เด็กชายชนวีร์  หวานฤดี
3. เด็กชายชัชวาลย์  หวานฤดี
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
5. นางสาวชุติมา  โพธิเจริญ
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์คีรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงกิจ
9. เด็กชายธันวา  บำรุงศิลป์
10. เด็กชายประดิพัทธ์  วงษ์สมบูรณ์
11. เด็กชายประเสริฐ  หวานเสนาะ
12. นางสาวผกามาศ  ขาวมงคล
13. นางสาวพรประภา  ม้าจีน
14. เด็กชายพีระพงศ์  สุทธิวัฒน์
15. เด็กหญิงรัตนา  แก้วขาว
16. เด็กหญิงรุ่งเรือง  กลมเกลี้ยง
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  แน่นหนา
18. เด็กหญิงสงกรานต์  บรรจงการ
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำวงษ์
20. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แดงบุญ
21. เด็กชายเชาว์วรรณ  สร้อยศรี
 
1. นางจรรยา  จึงตระกูล
2. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
3. นางนารี  ผิวงาม
4. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
5. นางสุชาดา  ระบุผล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชายหาด
2. เด็กชายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
2. นายไพฑูรย์  เจริญพวก