สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิริ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  โอฬา
3. เด็กหญิงวริศรา  อ้อสุวรรณ์
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายจิรทีปต์  ทาทิพย์
2. นายมารุต  จิตรเจริญ
3. นายศุภกฤษฏิ์  เกรียงขจร
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคณิติน  ฉัตรเงิน
2. เด็กชายอนพัช  เกรียงขจร
3. เด็กชายเอกรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ชัยวงค์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  นิจสุข
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวลลิตา  นาคพันธ์
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธิปกร  เศวตชลากูล
2. นายนนทพัทธ์  วงศ์วัฒนากิจ
3. นายนิชฌาน  เขื่อนพันธุ์
4. นายประพัฒน์  ศิลปกิจจานนท์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
7 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธิปพนธ์  ชำนาญชล
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายธรรศกร  ธัญญารักษ์
2. เด็กชายศุภกร  พืชพูล
3. เด็กหญิงสสิตา  เอี่ยมสกุล
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ลัดดาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญอาจ
3. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์รัตนะ
 
1. นายณรงค์ชัย  สิทธิปัญญา
2. นางธนิษฐ์นันท์  ภัทรพงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  พันชนัง
2. เด็กหญิงธิฌาธร  พันชนัง
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นางเยาวลักษณ์  แทนนิกร
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัชพล  ศรีโกศัย
2. นายณัฐพงษ์  พูลเกษม
3. นายภาณุวัฒน์  ธรรมศร
 
1. นางองุ่น  ทัศนศร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาววันวิสา  ดอกสันเทียะ
 
1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   บุญสุข
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธัญชนก  อารมณ์เย็น
2. นางสาวบุญญนิสภ์  ค้าผล
3. นางสาวมาลิณี  อยู่เกษม
4. นางสาวสายฝน  นาคพันธ์
5. นางสาวอภิญญา  สว่างเกษี
 
1. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
2. นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
15 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงคณิตา  สุเนตรโต
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ชนวัฒน์
4. นางสาวธฤตธีรกานต์  เหลืองมณีธนกูล
5. เด็กหญิงพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  มหันตกาสี
7. เด็กหญิงภัสสร  เหลื่อมเจริญ
8. นางสาวมาลาตี  รอดประสิทธิ์
9. เด็กหญิงสมฤดี  สุขศรี
10. นายอดิศักดิ์  สองมา
11. นางสาวเนตรชนก  สวัสดิภูมิ
 
1. นางชญาดา  โพธิเกษม
2. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
4. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายวรานนท์  บุญช่วยเหลือ
 
1. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.9 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายปฏิภาณ   แสงอุดร
2. เด็กชายไววุฒิ  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพานวล
3. เด็กหญิงทินมณี  บุญอภัย
4. เด็กหญิงธนัชพร  โพธิบาย
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นิยมวงษ์
6. นางสาวพรทิพย์  มีมั่ง
7. เด็กหญิงมันตรินี  โถแพงจันทร์
8. นางสาวรัชนีกร  พัตถะยาน
9. นางสาววจิรา  สุขศรี
10. เด็กหญิงวนิดา  จันทเจริญ
11. เด็กหญิงวัลลาภา  เทียมพล
12. เด็กหญิงศรสวรรค์  ลุนเสนา
13. เด็กหญิงสิตานัน  ไทยจำ
14. เด็กหญิงสิริมา  ขาวแจ้ง
15. นางสาวสุดารัตน์  จันทเลิศ
 
1. นายพัฒนชัย  แก้วประเสริฐ
2. นางมาลินี  เพ็ชรมณี
3. นางอรชร  พฤกษากิจ
4. นางอุบลวนา  วงเวียน
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ขุนจิตต์
2. เด็กชายวชิร  กิตติเวช
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  โพธิวรรณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  พวงพืช
3. นางสาวณัฐชา  พูลเวช
4. นางสาวณิชกานต์  ชื่นมโน
5. นางสาวปราวีณา  อุตะมะ
6. นางสาวปรีชญา  ริมราง
7. นางสาวปวันรัตน์  นาควิมล
8. นางสาวปิโยรส  ผลมาก
9. นางสาวสุภัค  เดชศรี
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปันขัด
 
1. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
2. นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
3. นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายติณณภพ  บำเพ็ญผล
2. เด็กชายภาคภูมิ  ใจสุทธิ
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
22 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 11 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แสงสาลี
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
23 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุปสาร
2. เด็กหญิงผุสดี  ทำความชอบ
3. เด็กหญิงสกุลตา  ใคร่ครวญ
4. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิบูลย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ดู่มาที
6. เด็กหญิงเมขลา  เทพภิบาล
7. เด็กหญิงโสมธิตา  จินดาวงษ์
 
1. นายม.ล.วิสุทธิพงษ์  วิไลวงศ์
2. นางอัษฎา  จรัญชล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.8 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวเสาวนันท์  ลิ้มบุญยประเสริฐ
 
1. นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร
 
25 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวศุภธิดา  สวัสดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายปุณณัตถ์  ช่างสลัก
2. เด็กชายฤกษชัย  อองละออ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แซ่จึง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนกร  กันทัศ
2. นายนัชชา  บุญโยประการ
3. นายสุทธิชัย  สำราญดี
 
1. นายปวีณ   สุวรรณรัตน์
2. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนสิทธิ์  ศิลสังวรณ์
2. นายบัณฑิต  สังข์ศรี
3. นายสมชาย  เชาว์ดี
 
1. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
2. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายชลาธร  ประสงค์ธรรม
2. นายณัฐวีร์  บุตรธาจารย์
3. นายวรพงศ์  แซ่เตียว
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
30 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤษสุคนธ์   จันทร์ส่อง
2. นายสุทธิเกียรติ   มณีโชติ
3. นายเมธัส   กูรมะสุวรรณ
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค.