สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา   แก่นวงค์คำ
2. นางสาวกัณณิการ์  อินทร์ราชา
3. นางสาวขวัญนภา    แซ่ลี้
4. นางสาวจิราพร   ชินบุตร
5. นางสาวจีรวรรณ   ศิริแก้วเลิศ
6. นางสาวชลันดา    เบ็ญจปักษ์
7. นางสาวนฤมล    โพธิวัด
8. นางสาวนฤมล    เจียรพล
9. นางสาวพิมผกา   ปุสารัมย์
10. นางสาวสุภาดา   ปราบพาล
11. นางสาวเรืองรอง    อินกอง
12. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
13. นางสาวไอรดา   จ่าเหลา
 
1. นายเจริญ   ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. เด็กชายณัฐพล  พลชนะ
4. เด็กชายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
5. เด็กชายธวัชชัย  แสนขวา
6. เด็กหญิงบุญยพร  พุฒซ้อน
7. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
8. เด็กชายประสพพงค์  วงษ์ประจันต์
9. เด็กหญิงพัสวี  กาญจนลักษณ์
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
 
1. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวทัสสุนีย์  กีรติพงศ์ธรรม
 
1. นางสาวอัปสร  สุวรรณรอด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นุราช
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทัศวงศ์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  โคตรชารี
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกิติลักษณ์   บุตรดี
2. นายณัฐพล  นวะสิมัยนาม
3. นางสาวนิภาวัลย์   เชื้อเวียง
 
1. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
2. นายอานุ  พลทะรักษา