สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวทิชชาณี  ดวงดี
2. นางสาวลลิตา  ใหลน
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์  ดวงดี
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิศรา  ชัยเดช
2. เด็กชายบรรจง  จงประสพทรัพย์
3. เด็กชายรัชพล  ประกายวรกิจ
 
1. นางวิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นางอุไรวรรณ  เจริญวัฒนะตระกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชนานิศ  ฉัตรรักษา
2. นางสาวธัญสุดา  เรืองลาภขจรชัย
3. นางสาววิภาศิริ  เขียวแจ่ม
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารภ
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ตั้งตรง
2. นายวรวัตน์  รูปงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นายศรีธร  มูลมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชานนท์  อินทะวงศ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำสุนัน
3. นายสัตยา  ท้าวสูงเนิน
 
1. นายคณิต  โคตะดี
2. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นายทนงศักดิ์  อภัย
2. นายภิรมย์  โพธิราช
3. นายรุจธนิต  กาละบุตร
4. นายศราวุฒิ  ใจขาน
5. นายสันติชัย  สระทองอ้วน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นายแมน  จตุพงศ์ชัย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เกษนัส
2. นายณัฐวุฒิ  ลี
3. นายศุภลักษณ์  ใจขาน
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 11 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายอธิพงษ์  อินทชุบ
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  โตมงคล
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน