สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิศรา  ชัยเดช
2. เด็กชายบรรจง  จงประสพทรัพย์
3. เด็กชายรัชพล  ประกายวรกิจ
 
1. นางวิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นางอุไรวรรณ  เจริญวัฒนะตระกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชนานิศ  ฉัตรรักษา
2. นางสาวธัญสุดา  เรืองลาภขจรชัย
3. นางสาววิภาศิริ  เขียวแจ่ม
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารภ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 11 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายอธิพงษ์  อินทชุบ
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  โตมงคล
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน