สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เกษแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา    สิงห์อ่อน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   จิรัมย์
 
1. นางภาวิณี   วงษ์เดือน
2. นางอารีพร   ฉินนะโสต