สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายขจรวิทย์  สฤษดิ์รัตน์
2. นายพิศุทธ์  มุ้ยมี
3. นายสิทธิศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายประจัญ  กลิ่นหอม
2. นายอนันต์  ชาตะศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกวินทิพย์  โกฎหอม
2. นายขรรค์เพชร  คงสุุข
3. นายจักรกฤษ  ทองมาก
4. นายจักรราช  เอี่ยมสะอาด
5. นายจิรภาส  สิงหเสนา
6. เด็กหญิงชมพูนุท  ชูเด่น
7. นายตูม  คำฟู
8. นายนฤเบศธ์  อึงชื่น
9. นางสาวปทิตตา  จุไรวรรณสุทธิ
10. นางสาวประภาศิณี  ช่วยศรี
11. นางสาวประภาสิริ  ไตรปาน
12. นายปุณณพัฒน์   สุดสกุล
13. นางสาวพัชรา  โพธิ์จิตร
14. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ศาลา
15. นายรุ่งศักดิ์  ชมทอง
16. นายศักรินทร์  พรหมบุตร
17. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกล้า
18. นายสมพงษ์  พันเนตร์
19. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์เนียม
20. นายสุริยะ  แก้วลา
 
1. นางนภา  เชื้ออินทร์
2. นางวันเพ็ญ  บุญยืน
3. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
4. นางสุนันท์  สุขประเสริฐ
5. นางอำพา  ปรากฎชื่อ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.7 เงิน 12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิทย์  หมายสุข
 
1. นางปติมา  เชาวน์สุจริต
 
4 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80.67 ทอง 10 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ก้านเพชร
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เกษแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา    สิงห์อ่อน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   จิรัมย์
 
1. นางภาวิณี   วงษ์เดือน
2. นางอารีพร   ฉินนะโสต
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวจามจุรี  แสงพระจันทร์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายบุญเสริม  วงษา
2. นายวัชรพงษ์  ฤทธี
3. นายสุริยา  ศรีษะแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาพร้อม
2. เด็กชายวิภู  โคตรชาดา
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์   พรหมศรี
2. เด็กชายสมเทพ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายสันติ  ตาลพันธ์
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
2. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงษ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  บุญครอง
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดาบไชย
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  แต้มทอง
4. เด็กหญิงสุวรรณา  พาลี
5. เด็กหญิงอัญธิสา  สุภาพ
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญหล้า
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  ประวาสุข
2. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมาดา  ผาดนอก
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวหนูแพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวธิดาฤดี  ศรีไสว