สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายจิรวุฒิ  จงใจรักษ์
2. นายธวัชชัย  ปานทอง
3. นางสาวพัชญ์สิตา  ธัญภัคสกุลวัฒน์
 
1. นายชัยพล  เผือดจันทึก
2. นางนภัส  สงคราม
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  ดอนมะเดื่อ
2. เด็กหญิงพีรยา  บุญมาก
 
1. นายมานพ  เสร็จพร้อม
2. นางสาวสุดารัตน์  พิศโสระ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จบไตรเภท
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประชุมทอง
3. เด็กชายวัชรพงษ์   เสนาะวาที
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวน้ำค้าง  อิ่มสำราญ
 
1. นางสันทนา  อรรถวรวุฒิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายกิตติชัย  เสมอใจ
 
1. นางสาวพนัชกร  มณีคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตอารี  เรืองเกษม
 
1. นางฉันทนา  พลพวก
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฏฐวรา  จันทเขต
2. เด็กหญิงณัฐพร  พงศธรวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนปวีณ์  พระจันทร์
2. นายภูมัย  รักษ์สุวรรณ
 
1. นางดลนภา   พุ่มพุฒ
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนโชติ  วรรณพงษ์
2. เด็กชายรุ่งเพชร  คันธกุลดุษฎี
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ใยอิ้ม
 
1. นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 9 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   ยิ่งได้ชม
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายปูชญา  ศิลาวงศ์
2. เด็กชายฟ้าใส  ศิลาวงศ์
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางวันเพ็ญ   ตันทะอธิพานิช
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.3 เงิน 11 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวโยธกา  เหิมฮึก
 
1. MissEtsuko  Omura
 
14 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสรถาวร
2. เด็กชายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์นัย
4. เด็กชายธรรมยุทธ  ปกาสิทธิ์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขยันทำ
6. เด็กชายพงศกร  อินหา
7. เด็กหญิงรัชฎา  บุตรเงิน
8. เด็กชายรัฐพล  พลมั่น
9. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เจือจันทร์
10. เด็กชายศุภโชค  ชุมไธสงค์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวนิตยา  เครื่องวิชา
3. นายสุรศักดื์  สังข์ทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศรษฐวิพัฒนชัย
 
1. นางฉัณแข  รัตตัญญู
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคงเดช  เงางาม
2. นางสาวสุจิตรา  เจริญยิ่ง
3. นายอรรพล  ทับทิม
4. นายอัณชัย  พิมพ์จันทร์
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
17 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58.52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกริช  อย่างรัมย์
2. นายกฤตเมธ  มะลิหอม
3. นายกฤษณะ  พอกเพียร
4. นางสาวจริญญา  สันฐิติธนาวัฒน์
5. นางสาวชุติมา  สำราญดี
6. นายชโยนันต์  ฉัตราธรรม
7. นางสาวญัฐชา  วชิมาเภท
8. นางสาวทราย  เพ็ชรอ่อน
9. นายทินพัฒน์  หมั่นเที่ยง
10. นางสาวธนะภรณ์  เดชสุรพงศ์
11. เด็กหญิงธัญญา  เสาะสืบงาม
12. นายนัฐพล  คำนวล
13. นางสาวนัยนา  นพพิบูลย์
14. นายนุกูลกิจ  ถูกพันธ์
15. นางสาวบุษรา  ผ่องใส
16. นางสาวปสุตา  แก้ววงศ์
17. นางสาวพจนา  ควรคำนึง
18. นางสาวพิชญาดา  ประเสริฐสม
19. นางสาวมาลี  ชรองรัมย์
20. นางสาวรวีกาญจน์  แก่นทอง
21. นางสาวรังสิมา  ณรงค์พันธ์
22. นางสาวลลิตา  เหลือล้น
23. นางสาววนิดา  สวยรูป
24. นางสาววันวิสา  ยวงทอง
25. นายวิริยะ  โกรัมย์
26. นายวิศรุต  หอมสมบัติ
27. นายวีรชัย  สายธนู
28. นางสาววีรวรรณ  เกรงสำโรง
29. นายศุภชัย  ประไวย์
30. นายสหวัช  วงษ์คะสุ่ม
31. นายสุภกิจ  คิดชนะ
32. นายสุรสิทธิ์  ควินรัมย์
33. นางสาวสุวนันท์  คำขม
34. นายอนุมัติ  ญาณะธรรม
35. นางสาวอรปรียา  มานกาเซ็ม
36. นางสาวอรสา  ปัญญาเอก
37. นางสาวเอมอร  ปัญญาดี
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นายพิชิต  ชูวา
3. นางอรไท  เขียวลือ
4. นางสาวอัศวนันท์  ศรีสวาท