สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสรถาวร
2. เด็กชายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์นัย
4. เด็กชายธรรมยุทธ  ปกาสิทธิ์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขยันทำ
6. เด็กชายพงศกร  อินหา
7. เด็กหญิงรัชฎา  บุตรเงิน
8. เด็กชายรัฐพล  พลมั่น
9. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เจือจันทร์
10. เด็กชายศุภโชค  ชุมไธสงค์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวนิตยา  เครื่องวิชา
3. นายสุรศักดื์  สังข์ทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.3 เงิน 11 โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวโยธกา  เหิมฮึก
 
1. MissEtsuko  Omura
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายปูชญา  ศิลาวงศ์
2. เด็กชายฟ้าใส  ศิลาวงศ์
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางวันเพ็ญ   ตันทะอธิพานิช
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 9 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   ยิ่งได้ชม
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช