สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 58.52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกริช  อย่างรัมย์
2. นายกฤตเมธ  มะลิหอม
3. นายกฤษณะ  พอกเพียร
4. นางสาวจริญญา  สันฐิติธนาวัฒน์
5. นางสาวชุติมา  สำราญดี
6. นายชโยนันต์  ฉัตราธรรม
7. นางสาวญัฐชา  วชิมาเภท
8. นางสาวทราย  เพ็ชรอ่อน
9. นายทินพัฒน์  หมั่นเที่ยง
10. นางสาวธนะภรณ์  เดชสุรพงศ์
11. เด็กหญิงธัญญา  เสาะสืบงาม
12. นายนัฐพล  คำนวล
13. นางสาวนัยนา  นพพิบูลย์
14. นายนุกูลกิจ  ถูกพันธ์
15. นางสาวบุษรา  ผ่องใส
16. นางสาวปสุตา  แก้ววงศ์
17. นางสาวพจนา  ควรคำนึง
18. นางสาวพิชญาดา  ประเสริฐสม
19. นางสาวมาลี  ชรองรัมย์
20. นางสาวรวีกาญจน์  แก่นทอง
21. นางสาวรังสิมา  ณรงค์พันธ์
22. นางสาวลลิตา  เหลือล้น
23. นางสาววนิดา  สวยรูป
24. นางสาววันวิสา  ยวงทอง
25. นายวิริยะ  โกรัมย์
26. นายวิศรุต  หอมสมบัติ
27. นายวีรชัย  สายธนู
28. นางสาววีรวรรณ  เกรงสำโรง
29. นายศุภชัย  ประไวย์
30. นายสหวัช  วงษ์คะสุ่ม
31. นายสุภกิจ  คิดชนะ
32. นายสุรสิทธิ์  ควินรัมย์
33. นางสาวสุวนันท์  คำขม
34. นายอนุมัติ  ญาณะธรรม
35. นางสาวอรปรียา  มานกาเซ็ม
36. นางสาวอรสา  ปัญญาเอก
37. นางสาวเอมอร  ปัญญาดี
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นายพิชิต  ชูวา
3. นางอรไท  เขียวลือ
4. นางสาวอัศวนันท์  ศรีสวาท
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคงเดช  เงางาม
2. นางสาวสุจิตรา  เจริญยิ่ง
3. นายอรรพล  ทับทิม
4. นายอัณชัย  พิมพ์จันทร์
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์