สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฏฐวรา  จันทเขต
2. เด็กหญิงณัฐพร  พงศธรวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายจิรวุฒิ  จงใจรักษ์
2. นายธวัชชัย  ปานทอง
3. นางสาวพัชญ์สิตา  ธัญภัคสกุลวัฒน์
 
1. นายชัยพล  เผือดจันทึก
2. นางนภัส  สงคราม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนปวีณ์  พระจันทร์
2. นายภูมัย  รักษ์สุวรรณ
 
1. นางดลนภา   พุ่มพุฒ
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนโชติ  วรรณพงษ์
2. เด็กชายรุ่งเพชร  คันธกุลดุษฎี
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตอารี  เรืองเกษม
 
1. นางฉันทนา  พลพวก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายกิตติชัย  เสมอใจ
 
1. นางสาวพนัชกร  มณีคำ
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ใยอิ้ม
 
1. นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวน้ำค้าง  อิ่มสำราญ
 
1. นางสันทนา  อรรถวรวุฒิ
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  ดอนมะเดื่อ
2. เด็กหญิงพีรยา  บุญมาก
 
1. นายมานพ  เสร็จพร้อม
2. นางสาวสุดารัตน์  พิศโสระ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จบไตรเภท
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประชุมทอง
3. เด็กชายวัชรพงษ์   เสนาะวาที
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์