สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เเซ่เลี้ยว
2. นายกิตติชัย  ไตรภรณ์
3. นางสาวคณิตา  ช่วยชาติ
4. นายจักรพงษ์  เเก้วเเหวน
5. เด็กหญิงจันจิรา  อุ่ยพัฒน์
6. นางสาวชนิตา  บุญเกียรติ
7. เด็กหญิงญานิกา  มัชฌิม
8. เด็กหญิงฐิติมา  กระดานพล
9. นายณรงค์ชัย  หน่อปา
10. นางสาวณัฐวดี  ภายจันทึก
11. นางสาวดารณี  สีเเตง
12. เด็กชายนที  ขำเกิด
13. เด็กหญิงนฤมล  พวงศิลป์
14. เด็กหญิงนิตยา  สุขหวาน
15. เด็กหญิงปนัดดา  จันพฤกษ์
16. เด็กหญิงปวินตรา  ช่วยชาติ
17. เด็กหญิงพิมพิไล  ศรีสุนทร
18. นายภราดร  เเก้วศรีมล
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาม
20. เด็กหญิงวรลักษณ์  เชี่ยวชาญ
21. นายวรายุทธ  บุญเกียรติ
22. เด็กหญิงวันวิสา  บุญพัฒน์
23. เด็กหญิงศศิมาพร  บรรณราช
24. นางสาวศศิวิมล  ใสยผุด
25. นายศาธิชล  นิลดับแก้ว
26. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีเเก้ว
27. นางสาวศุภกัญญา  ใสยผุด
28. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มูลชัย
29. เด็กชายสุบุญเลี่ยง  หวามา
30. นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณตรา
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรวงศ์
32. นายอมรเทพ  ชาญณรงค์
33. นายอมรเทพ  จันทร์ทอง
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูมิพิทักษ์
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณสุทธิ์
36. นางสาวเจนจิรา  อุ่ยพัฒน์
37. เด็กชายไชยรัตน์  วงษ์นคร
 
1. นางกรรณิกา  ดำรงค์กาญจน์
2. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
3. นายพิสิฎฐ์  ชัยสิทธิ์
4. นายวิทยา  สริขา
5. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
6. นายสมญา  เเพ่งรักษ์
7. นายสมยศ  กระจ่างเเจ้ง
8. นางสาวสุคนทา  คงทน