สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายกฤษดา  พวงทอง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วพา
2. นางเย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ดำสนิท
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  สุทธิรัตน์
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีรักษา
 
1. นางชูใจ  สกลุไทย
2. นางรังสิตา  ชุมชอบ