สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อรรถประจง
2. เด็กหญิงวรนุช  ภูหญ้า
3. เด็กหญิงอุทุมพร  แก่นทองจันทร์
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นางสาวณัฐิดา  โชคราช
2. นายนพพร  พรหมสาลี
3. นายวิทยา  ภู่เปลี่ยน
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
 
3 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เเซ่เลี้ยว
2. นายกิตติชัย  ไตรภรณ์
3. นางสาวคณิตา  ช่วยชาติ
4. นายจักรพงษ์  เเก้วเเหวน
5. เด็กหญิงจันจิรา  อุ่ยพัฒน์
6. นางสาวชนิตา  บุญเกียรติ
7. เด็กหญิงญานิกา  มัชฌิม
8. เด็กหญิงฐิติมา  กระดานพล
9. นายณรงค์ชัย  หน่อปา
10. นางสาวณัฐวดี  ภายจันทึก
11. นางสาวดารณี  สีเเตง
12. เด็กชายนที  ขำเกิด
13. เด็กหญิงนฤมล  พวงศิลป์
14. เด็กหญิงนิตยา  สุขหวาน
15. เด็กหญิงปนัดดา  จันพฤกษ์
16. เด็กหญิงปวินตรา  ช่วยชาติ
17. เด็กหญิงพิมพิไล  ศรีสุนทร
18. นายภราดร  เเก้วศรีมล
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาม
20. เด็กหญิงวรลักษณ์  เชี่ยวชาญ
21. นายวรายุทธ  บุญเกียรติ
22. เด็กหญิงวันวิสา  บุญพัฒน์
23. เด็กหญิงศศิมาพร  บรรณราช
24. นางสาวศศิวิมล  ใสยผุด
25. นายศาธิชล  นิลดับแก้ว
26. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีเเก้ว
27. นางสาวศุภกัญญา  ใสยผุด
28. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มูลชัย
29. เด็กชายสุบุญเลี่ยง  หวามา
30. นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณตรา
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรวงศ์
32. นายอมรเทพ  ชาญณรงค์
33. นายอมรเทพ  จันทร์ทอง
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูมิพิทักษ์
35. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณสุทธิ์
36. นางสาวเจนจิรา  อุ่ยพัฒน์
37. เด็กชายไชยรัตน์  วงษ์นคร
 
1. นางกรรณิกา  ดำรงค์กาญจน์
2. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
3. นายพิสิฎฐ์  ชัยสิทธิ์
4. นายวิทยา  สริขา
5. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
6. นายสมญา  เเพ่งรักษ์
7. นายสมยศ  กระจ่างเเจ้ง
8. นางสาวสุคนทา  คงทน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์  พันธ์ชาติ
2. เด็กชายวรัญญู  จีนาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพชรติ่ง
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนพันธศึกษา 1. เด็กชายจตุพร  ศรีใย
2. เด็กชายธนะรัตน์  ปานบำรุง
3. เด็กชายสนทยา  สุขอ่อน
 
1. นายศานิต  ศรีสัย
2. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายกฤษดา  พวงทอง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วพา
2. นางเย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงเรณุกา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม1 1. เด็กหญิงตรีรดา  สิงห์คาร
 
1. นายสิทธิพล  ประดุจพรม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ดำสนิท
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  สุทธิรัตน์
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีรักษา
 
1. นางชูใจ  สกลุไทย
2. นางรังสิตา  ชุมชอบ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกสวัสดิ์
2. เด็กชายพรศักดิ์ชัย  ทรัพย์มี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายสุนันท์  วงศ์เทเวศ
2. นางสาวโสรยา  พัฒทวี
 
12 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายสรศักดิ์  พรหมเชื้อ
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
13 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เกตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดาอัปสร  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงนิชดา  ขุนอักษร
4. เด็กหญิงผกามาศ  เพชรเนียม
5. นางสาวพิมพ์พักต์  ระบำ
6. เด็กหญิงศรัณญา  นาคประทุม
7. นางสาวศิรดา  เรืองรัตนวิเศษ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทรัตน์
9. นางสาวสุกานดา  ยีมะเย็ง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ไมโภคา
11. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณมณี
12. นางสาวเสาวคนธ์  ภูมิไชยา
 
1. นางกนกวรรณ  อักษรสม
2. นางนลินรัตน์  หล่อวงศ์
3. นางปวีณ์กร  บัวเพชร
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  นวนนุ่น
2. เด็กชายสามิตต์  คำเงิน
3. เด็กชายสุรัตน์  สีอ่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
2. นางสาวปวิชญา  สุวรรณมณี
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายรัตนชัย  ศักดิ์เพชร
2. นายอัศวี  จูจ้อย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เยาว์จุ้ย
2. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กชายสาธิต  ศุภลักษณ์
2. เด็กชายสุธาพงศ์  ชิตเทพ
 
1. นายทศพร  ทองรมย์
2. นายอัจฉริยะ  สิงห์อินทร์