สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ดำสนิท
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  สุทธิรัตน์
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีรักษา
 
1. นางชูใจ  สกลุไทย
2. นางรังสิตา  ชุมชอบ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงเรณุกา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม1 1. เด็กหญิงตรีรดา  สิงห์คาร
 
1. นายสิทธิพล  ประดุจพรม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกสวัสดิ์
2. เด็กชายพรศักดิ์ชัย  ทรัพย์มี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายสุนันท์  วงศ์เทเวศ
2. นางสาวโสรยา  พัฒทวี